Kontrollutvalget skal arbeide for å:

  • sikre god kvalitet i kommunens tjenester
  • sikre god produktivitet og effektiv ressursutnyttelse
  • ivareta innbyggernes rettsikkerhet i deres kontakt med den kommunale forvaltningen
  • sikre at politiske vedtak i kommunen følges opp

Mer informasjon om kontrollutvalgenes arbeid finnes her:

Andre nyttige lenker: